Årsberetningen for 2017

Om Vallset kulturstier > Styret > Støttemedlemskap > Årsberetninger

Vallset Kulturstier, Årsberetning 2017

Styret har bestått av:
Leder                                                            Erik Norstad
Nestleder                                                   Kjell Joar Dybdal
Kasserer                                                      Jan Dahlen
Sekretær                                                    Arnfinn Standerholen
Styremedlem                                          Bjørg Svingen
                                                                        Ingeborg Amundrud
                                                                        Øystein Engen
Varamedlem, møtende                     Wenche Haslie
Revisorer                                                   Marie Berg
                                                                        Tor Fjellet
Valgkomité                                               Harald Nilsen
                                                                        Jan Lundsbakken
                                                                        Per Ottinsen

Komiteer oppnevnt av styret:
Tilsyn med skogskapellet:                Grethe Skaaraas, Reidar Westgård
Tilsyn med Kvennstugua:                Bjørg Svingen, Harald Nilsen, Tor Ola Lundsbakken.
Landhandelen:                                      Bjørg Svingen, Ola Svingen, Jan Arne Berg
Kaffesalg:                                                  Arnfinn Standerholen, Jan Dahlen
Turstier:                                                    Erik Norstad, Wenche Haslie
Kvennstuguteateret:                         Nestleder Erik Norstad, varamedlem Ingeborg Amundrud

Harald Nilsen gikk bort i oktober 2017.

Medlemstall
115 medlemmer pr 31. desember 2017.

Gaver/økonomi
Vår andel av overskuddet på konserten med Bernt Ola Volungholen var kr 23.606,-.
Årets loddsalg ga et bra resultat, kr 17.000,-, en årlig og ganske jevn inntekt uten økonomisk risiko.
Vi fikk kr 17.800,- i gave fra Harald Nilsens begravelse.
Andre gaver/tilskudd: Stange og Romedal brannkasse: kr 15.000,-. Stange kommune: kr 10.000,-(2x5000,-). Hedmark fylkeskommune til onsdagsturer: kr 10.000,-.
Tilsagn om gave på kr 150.000,- fra Sparebankstiftelsen til ny tribune.
Kasserer Jan Dahlen har også opprettet en såkalt Spleis-innsamling som hittil har kommet opp i kr 4.400,-

Vi har også mottatt gjenstander: Fangedrakt som ordfører Kristian Fjeld brukte på Grini samt medaljer av Sverre Kristian Fjeld. Bordrulle fra Ingrid Helland. Feltesse fra Arne Heimdal.

Vi besluttet å trykke et nytt og 3. opplag på 500 eksemplarer av den første butikkboka av Jan Arne Berg. Han har også tatt på seg å drive salg av boka og vi bevilget et honorar på kr 10.000,- til Jan Arne for forfatterskapet som tidligere ikke er honorert.

Møter og representasjon
Det er avholdt 6 styremøter og et møte med stifaddere. Leder har deltatt på styremøter i Kvennstuguteateret. I tillegg har det blitt avholdt flere møter i prosjektgruppa for ny tribune i Kvennstugua, også møter med representant fra Kulturavdelingen i Stange kommune. Noen fra prosjektgruppa var også på befaring i Brydalen og så på tribuneanlegget der.

Kvennstugua
Serveringen var åpen fra 7.5. til 8.10. og vi har trofaste dugnadsfolk som stiller opp år etter år for å ta hånd om serveringen. Det er få utskiftinger på dugnadslista som vedlegges årsberetningen.

Vedlikehold/innkjøp
Det har blitt lagt nytt tak på Kvennstugua og kvennhuset hvor Odvar Engen, Steinar Berglund, Magne Engen, Henry Bratlien, Sverre Engen og Berger Frogner har deltatt. De sørget også for ei sikring av taket på Landhandelen. Stillas ble lånt ut av Ole Bjørnar Norstad. Det er satt opp skigard på begge sider av vegen ved brua av Ole Tårneby, Erik og Jan. Knut Nilsen har foretatt utbedringer på elektrisk anlegg og ryddet opp i sikringsskap. Det er satt opp skilt på alle bygninger som forteller hvor de kommer fra og når de er satt opp i Kvennstugua. Anders Lillemo har hatt ansvaret for gressklipping, i tillegg har det blitt klipt og ryddet på et par dugnader i løpet av sesongen. Kjell Joar har sprøytet i amfiet.
Vi har inngått avtale med firma for håndtering av avfall. Dunken er plassert ved bommen og tømmes på bestilling fra oss. Det virker som dette har fungert bra og vi slipper å samle opp avfall i bu ved Kvennstugua.
Den 6.10. inviterte vi deltakerne på de større dugnadene til en dugnadsfest i Kvennstugua.
Det er satt i gang planlegging av et stort prosjekt med ny tribune i Kvennstugua som starter opp etter teaterforestillingene i juni 2018. Det er søkt om spillemidler og gaver. Det er inngått nye festeavtaler med både Amundrud søndre og Romedal Almenning på 20 + 1 år.

Arrangement og besøk
Det har vært mye fin underholdning på søndager. Den generelle søndagsunderholdningen har i alle år siden 2005 vært organisert av Jan Arne Berg. Den startet 14.5., og avsluttet 24.9. med unntak av 4 helger. En stor takk til musikk- og sangaktørene som enten opptrer gratis eller får dekket noen utgifter. Viser til vedlegg.
-Den 25.6. ble det arrangert utsolgt konsert med Bernt Ola Volungholen med ca 1000 til stede. Konserten ble arrangert i samarbeid med Kvennstuguteatret, Ringsakeroperaen og Bernt Ola.
-Det har vært en søndag med friluftsgudstjeneste og en søndag med blomsterutstilling med Fuchsiaforeningen.
-3. september ble det arrangert ”Kom deg ut-dagen” i samarbeid med HHT, Røde Kors og Jeger- og fiskforeningen. Her var det omkring 400 besøkende og rekordomsetning i kaffe og vaffelsalget på kr 10.150,-.
-Vallset kulturstier deltok med stand på Stangedagene og på Liv og røre i Gaten, på sistnevnte ble det solgt kaffe og vafler for kr 25.849,-.

Kvennstuguteateret
Forestillingen i 2017 var ”Bør Børson”, en roman opprinnelig skrevet av Johan Falkberget i 1917. Manuset til forestillingen ble tilpasset musikalen fra 1974 skrevet av Harald Tusberg. Originalmusikken av Egil Monn-Iversen ble benyttet. Regissør Johanne Kippersund Nesdal og produsent Camilla M. Brandt. Den fikk svært gode omtaler.
På de fem forestillingene 10. - 14. juni kom det 3211 tilskuere. Vi fikk en dugnadsgodtgjørelse på kr 39.900,-. Vi retter en stor takk til alle medlemmer som hjalp til.

Kvennstugua Landhandel
Bjørg, Ola og Jan Arne har hatt ansvaret for Landhandelen. Butikken har holdt åpent på søndager fra 7.5. til 24.9. I alt 24 personer har ekspedert kunder i 21 søndager, en stor takk til alle ekspeditørene. Det ble også i år solgt en del grønnsaker som vi i år, som en rekke år tidligere har fått av Inger Brøndbo. Tusen takk til henne. Under forestillingene til Kvennstuguteatret ble det solgt store mengder sukkertøy. Viser til vedlagte oversikt.

Turer og stier
Det er arrangert 10 onsdagsturer med 284 deltakere. Vi var ansvarlig for FYSAK-post som i år var med utsikt til Slaggerudsbakken. Johan Skogsrud ryddet der og sørget også for en benk og ei bru.

Skåråsberget skogskapell, Jordbærkjørkja
Skogskapellet er et populært turmål for mange. Vallset menighet hadde også i 2017 den tradisjonelle polsk-norske gudstjenesten der.

Styret
Vallset, mars 2018

Vallset Kulturstier / Styret / Støttemedlemskap / Kvennstugua / Smia / Skolestua / Stallen /Stabburet
Låven / Landhandelen / Landhandelen / Turstiene / Turer / Kart / Stifadder / Annet / Utleie - kontaktperson / Skåråsberget / Skogskapell / Kvennstuguteatret / Bildegalleri / Aktuelle linker / Stange kommune / UT.no / Turistforeningen