Årsberetningen for 2016

Om Vallset kulturstier > Styret > Støttemedlemskap > Årsberetninger

Vallset Kulturstier, Årsberetning 2016

Styret har bestått av:
Leder                                                            Erik Norstad
Nestleder                                                   Kjell Joar Dybdal
Kasserer                                                      Jan Dahlen
Sekretær                                                    Arnfinn Standerholen
Styremedlem                                          Bjørg Svingen
                                                                        Ingeborg Amundrud
                                                                        Øystein Engen
Varamedlem, møtende                     Gunvor Kari Amundsen
Revisorer                                                   Marie Berg
                                                                        Tor Fjellet
Valgkomité                                               Svenn Erik Engen
                                                                        Harald Nilsen
                                                                        Jan Lundsbakken

Komiteer oppnevnt av styret:
Tilsyn med skogskapellet:                Grethe Skaaraas, Reidar Westgård
Tilsyn med Kvennstugua:                Bjørg Svingen, Harald Nilsen, Tor Ola Lundsbakken.
Landhandelen:                                      Bjørg Svingen, Ola Svingen, Jan Arne Berg
Kaffesalg:                                                  Arnfinn Standerholen, Jan Dahlen
Turstier:                                                    Erik Norstad, Wenche Haslie
Kvennstuguteateret:                         Nestleder Erik Norstad, varamedlem Ingeborg Amundrud

Medlemstall
137 medlemmer pr 31. desember 2016.

Fylkesveg 24
Kommunestyret var på befaring blant annet i Kvennstugua i juni, og SV-representanter hadde en befaring senere på sommeren. Før årsskiftet sendte Hedmark fylkeskommune «Handlingsplan fylkesveger» ut på høring. Der innstilles det på å utsette hele omleggingen av fv 24 for å få til en helhetlig plan Støa-E6 og finansiering av det.

Gaver/økonomi
Fra Terje Moshaug og Marit Strømstad har vi fått en stor gave med blant annet gammel kiste og trebutter som stammer fra Moshaug i Vallset. Loppemarkedet ble arrangert samtidig med sesongåpningen den 8. mai og ga ei inntekt på kr 11.000,-. Vår andel av overskuddet på «Stjerner frå Kvennstugua» var kr 17.000,-. Årets basar ga et bra resultat, kr 17.800,-, en årlig og ganske jevn inntekt uten økonomisk risiko. Tilskudd fra Stange kommune på kr 5.000,- samt jubileumsgave på kr 15.000,- fra Sparebanken Hedmark. Fra Hedmark fylkeskommune kr 10.000,- til onsdagsturer og kr 5.000,- fra Gunnar Hval. Til fullføring av skoleprosjektet fikk vi kr 10.000,- av Romedal Lions og kr 10.000,- fra HHT Stange krets. Vi fikk tilskudd til det nye turkartet fra Romedal Almenning på kr 5.000,-. Vi har registrert oss i Frivillighets- og virksomhetsregistret for å kunne kreve momskompensasjon, i 2016 utgjør det kr 14.000,-. Viser forøvrig til regnskapet.

Møter og representasjon
Det er avholdt 7 styremøter og et møte med stifaddere. Leder har deltatt på styremøter i Kvennstuguteateret og sammen med andre fra styret på møter med samarbeidspartnere som Vallset Idrettslag og Stange Energi, samt møter om det nye turkartet.

Kvennstugua
Vi har markert 25-årsjubileet for Vallset kulturstier gjennom året. Den 3. juli var det konsert med Roar Engelberg og Magnhild Lersveen framførte sin selvskrevne prolog med et sammendrag av historien om Vallset kulturstier. Ordfører Nils A. Røhne deltok og overrakte en jubileumsgave fra Stange kommune. Den 12. august var alle som hadde bidratt med dugnadshjelp gjennom sesongen invitert til spekemat i Kvennstugua, 36 deltok. Kvennstugua har vært åpen for kaffesalg på søndager, kl. 11.00 - 15.00, fra 8. mai til 9. oktober. Vi retter en stor takk til alle som frivillig stiller opp år etter år, arbeidslista følger som vedlegg til årsberetningen.
Det har vært mye utleie i løpet av året, med nærmere 20 arrangementer. Utleien er til lag, firmaer og privatpersoner. Stange kommune er fast gjest med sine nytilsatte som får servering og en hyggelig opplevelse. En stor takk til Bjørg for alt arbeid med utleie.

Skoleprosjektet ble avsluttet med besøk av Hoberg skole i mai. Et svært vellykket prosjekt med svært gode tilbakemeldinger fra både elever og lærere.

Vedlikehold/innkjøp
Scena har fått tak, satt opp av Magne Engen og Henry Bratlien som også skiftet vinduer i Kvennstugua. Scena ble brukt som landhandel under Kvennstuguteatret 2016 og taket blir stående til god nytte blant annet for underholdningen på søndagene. De nye vinduene ble malt av Gunvor Kari, mens Steinar Berglund har malt og beiset tak over scena og grinder. Sikringsskap og el-kurser er ryddet opp i og merket av Knut Nilsen. Det har blitt felt flere store graner som sto tett på stabburet og området mot elva ble åpnet opp. Vi har kjøpt inn tre sett med bord og krakker fra Bruvoll fengsel. Kaffetrakteren i Kvennstugua måtte erstattes, den gamle frøs når varmepumpa stoppet.

Arrangement og besøk
Det har vært mye fin underholdning på søndager, med blant annet Brennhaugjinten. Den generelle søndagsunderholdningen har i alle år siden 2005 vært organisert av Jan Arne Berg. Den startet allerede 8.5., og avsluttet 25.9. i alt 20 søndager. En stor takk til musikk- og sangaktørene som enten opptrer gratis eller får dekket noen utgifter. Viser til vedlegg.
-Det har vært en søndag med friluftsgudstjeneste og en søndag med blomsterutstilling med Fuchsiaforeningen.
-14.8. ble det arrangert jubileumstur med fokus på elva og vannkrafta, i samarbeid med Stange Energi som også spanderte gratis servering til alle i Kvennstugua denne søndagen.
-4. september ble det arrangert ”Kom deg ut-dagen” i samarbeid med HHT, Speiderne og Røde Kors. Her var det omkring 350 besøkende.
-10. september ble det for første gang arrangert «Kvennstuguløpet». Arrangør var Vallset Idrettslag, mens vi sto for serveringen.

Kvennstuguteateret
Forestillingen i 2016 var ”I skuggen ta krigen” skrevet av Johanne Nesdal Kippersund, et stykke med både alvor og humor, basert på historiske hendelser under krigen. Stykket fikk svært gode omtaler.
På de fire forestillingene 10. til 13. juni kom det over 2390 tilskuere. Vi fikk en dugnadsgodtgjørelse på kr 30.100,-. Vi retter en stor takk til alle medlemmer som hjalp til.

Kvennstugua Landhandel
Bjørg, Ola og Jan Arne har hatt ansvaret for Landhandelen. Butikken har holdt åpent på søndager fra 3.5. til 20.9. I alt 24 personer har ekspedert kunder i 20 søndager. Det ble også i år solgt mye grønnsaker som vi i år, som en rekke år tidligere har fått av Inger Brøndbo. Saft produsert av Inger Brøndbo og honning fra lokal leverandør har solgt bra og under forestillingene til Kvennstuguteatret ble det solgt store mengder sukkertøy. Stor takk til alle ekspeditørene. Viser til vedlagte oversikt.

Turer og stier
Det er arrangert 9 onsdagsturer og en jubileumstur i samarbeid med Stange Energi med til sammen 276 deltakere. Vi var ansvarlig for FYSAK-post som i år var på Kongsrud. Nytt og oppdatert turkart var ferdig på våren, det ble produsert i et førsteopplag på 3000 eksemplarer. Medlemmer og tidligere medlemmer fikk det nye turkartet sammen med kontingentgiroen i håp om å øke medlemstallet. Det er solgt mange kart, blant annet hos YX Gata.

Skåråsberget skogskapell, Jordbærkjørkja
Skogskapellet er et populært turmål for mange. Vallset menighet hadde også i 2016 den tradisjonelle polsk-norske gudstjenesten der.

Styret,
Vallset, mars 2017

Vallset Kulturstier / Styret / Støttemedlemskap / Kvennstugua / Smia / Skolestua / Stallen /Stabburet
Låven / Landhandelen / Landhandelen / Turstiene / Turer / Kart / Stifadder / Annet / Utleie - kontaktperson / Skåråsberget / Skogskapell / Kvennstuguteatret / Bildegalleri / Aktuelle linker / Stange kommune / UT.no / Turistforeningen